STATUT

Statut   stowarzyszenia „Bełżyckie Towarzystwo Narciarskie” w skrócie „BTN”

Rozdział I

Nazwa, charakter, teren działalności i siedziba Stowarzyszenia

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Bełżyckie Towarzystwo Narciarskie” w skrócie „BTN”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją społeczną, zajmującą się propagowaniem i organizowaniem wychowania fizycznego, sportu, a w szczególności narciarstwa.
 2. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857 ze zm.).

§ 2

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku w Bełżycach przy ulicy Lubelskiej 6, powiat lubelski, województwo lubelskie.
 2. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Znakiem graficznym Stowarzyszenia jest logo stanowiące załącznik nr 1. do Statutu.

Rozdział II

Cel i środki działania Stowarzyszenia

§ 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie społeczeństwu miasta Bełżyce i powiatu lubelskiego oraz młodzieży szkolnej odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji, a w szczególności narciarstwa.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5

Dla osiągnięcia powyższego celu Stowarzyszenie:

 1. Organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje.
 2. Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport, a w szczególności narciarstwo oraz prowadzi prace wychowawczą wśród swoich członków.
 3. Organizuje szkolenia sportowe w postaci treningów, kursów i innych zajęć.
 4. Wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały propagandowe i informacyjne.
 5. Współdziała z zakładami i władzami Miasta Bełżyce i Powiatu Lubelskiego, oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi na terenie Miasta Bełżyce i Powiatu Lubelskiego.
 6. Zajmuje się przygotowaniem oraz organizacją infrastruktury niezbędnej dla realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 6

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. a) członków honorowych,
 3. b) członków wspierających,
 4. c) członków rzeczywistych,
 5. d) członków uczestników.
 6. Zarząd Stowarzyszenia podejmuję decyzję o przyjęciu i odmowie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia. Decyzja podejmowana jest przez Zarząd Stowarzyszenia na zebraniu w głosowaniu jawnym, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku odmowy przyjęcia wniosku przez Zarząd wnioskującemu przysługuję prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 od otrzymania decyzji odmownej.

§ 7

 1. Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia nadany jest przez Walne Zebranie Członków osobom posiadającym szczególne zasługi w pracy dla dobra Stowarzyszenia.
 2. Z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia występuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z opłat członkowskich
 4. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 8

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (organizacja społeczna, zakład pracy, instytucje itp.), która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 9

Członkiem rzeczywistym może być każdy pełnoletni obywatel o ile:

 1. Wniesie do Zarządu Stowarzyszenia pisemną deklarację
 2. Opłaci obowiązujące wpisowe oraz składki ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia
 3. Zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet członków Stowarzyszenia na podstawie regulaminu.

§ 10

 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, o ile otrzyma pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 2. Uczestnicy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 11

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. Branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia stosownie do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i decyzji Stowarzyszenia i jego władz.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd.
 3. Chronienie własności Stowarzyszenia jako dobra wspólnego wszystkich jego członków i walczenie z przejawami marnotrawstwa.
 4. Propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Składka członkowska opłacana jest corocznie do końca roku kalendarzowego.
 2. Uczestnicy opłacają składkę członkowską w wysokości 50% składki ustalonej dla członków rzeczywistych.
 3. Nie opłacanie zaległych składek w terminie sześciu miesięcy od upływu terminu płatności powoduje automatyczne wykluczenie członka z Stowarzyszenia.

§ 13

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1.Wszyscy członkowie rzeczywiści  Stowarzyszenia mają  prawo uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia oraz wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia. Pozostali członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wskazani w § 6 ust. 1, mają prawo korzystać ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będących własnością Stowarzyszenia oraz innych udogodnień jakie stwarza Stowarzyszenie swym członkom na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia i Walne Zebranie Członków

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. a) Śmierci.
 2. b) Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.
 3. c) Wykluczenia ze Stowarzyszenia podejmowanego decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, popełnienia czynów niegodnych członka Stowarzyszenia, nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i przepisów, nie opłacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy.
 4. Wykluczeni ze Stowarzyszenia mają prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wykluczeniu.

3.Decyzję o skreśleniu lub wykluczenie z szeregów członków podejmowana jest przez Zarząd w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających skreślenie lub wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni pochwałą na piśmie, dyplomem lub nagrodą rzeczową itp.

§ 16

 1. Za uchybienia oraz nie przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Stowarzyszenia oraz jego władz, mogą być nakładane na członków następujące kary: upomnienia ustne lub na piśmie, ostrzeżenie, nagana, czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie) lub wykluczenie.
 2. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Stowarzyszenia wszczyna Zarząd Stowarzyszenia, a przeciwko członkom władz Stowarzyszenia – Walne Zebranie Członków.
 3. Decyzję o nałożeniu kary na członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

§ 18

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków zbiera się przynajmniej raz do roku i jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie 2/3 członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie przynajmniej 1/2 członków. Organem uprawnionym do zwołania Walnego Zebrania Członków jest Zarząd. Zebranie winno się odbyć w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku członków w pierwszym terminie, drugi termin ustala się nie wcześniej niż 3 godziny po pierwszym terminie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia lub na każde pisemne uzasadnione żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 21 dni od daty wniesienia wnioski. O terminie i miejscu Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd co najmniej 10 dni przed zebraniem wszystkich członków drogą elektroniczną lub pisemną.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 20

Walne Zebranie Członków:

 1. Dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia.
 2. Uchwala plany pracy, budżet i zalecenia dla władz Stowarzyszenia.
 3. Rozpatruje i ocenia działalność Stowarzyszenia i jego władz oraz udziela absolutorium ustępującym Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Uchwala zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
 5. Decyduje o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
 6. Nadaje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia.
 7. Podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które wniesione zostały przez władze Stowarzyszenia i jego członków.

§ 21

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 22

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona:

Prezesa Stowarzyszenia

wiceprezesa

skarbnika

sekretarza

 1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się przynajmniej raz na 6 miesięcy.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej trzech członków zarządu, a w razie równości głosów decyduje głos prezesa.
 3. Jeżeli skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, jego uzupełnienie następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu w formie uchwały.

§ 23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: prezes i jeden członek Zarządu łącznie.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin.
 4. Do zakresu działania Zarządu należy:

1)            realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)            ustalanie projektu budżetu Stowarzyszenia,

3)            sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)            podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5)            podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 2000 zł

6)            zwoływanie Walnego Zebranie Członków,

7)            podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8)            ustalanie wysokości składek członkowskich,

9)            składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

10)         uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób tj. przewodniczącego i dwóch członków i wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest spośród członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 4. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, jej uzupełnienie następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej w formie uchwały.

§ 25

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków o działalności Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 3. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 4. Kontrolowanie opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, nieruchomości ruchomości oraz wierzytelności.

§ 27

 1. Przychody Stowarzyszenia stanowią: wpisowe, składki członkowskie, dotacje i darowizny, dochody uzyskane z organizacji zawodów i imprez sportowych, dochody uzyskane ze sprzedaży „cegiełek” oraz odsetki uzyskane z tytułu prowadzenia rachunku bankowego oraz lokat.
 2. Uzyskane dochody przeznaczone są w całości na cele statutowe oraz rozwój infrastruktury związanej z działalnością Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków Stowarzyszenia.

§ 29

Walne Zebranie Członków określa tryb rozwiązania i decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków sportowych. O przystąpieniu do związku sportowego decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie z racji swej przynależności do związków sportowych podporządkowuje się ich przepisom, uchwałom, decyzjom.

§ 31

Stowarzyszenie może być także członkiem związku stowarzyszeń. O przystąpieniu do związku stowarzyszeń decyduje Zarząd.

§ 32

Prawo interpretacji wewnętrznych przepisów Stowarzyszenia posiada Walne Zebranie Członków.

Start typing and press Enter to search